• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

3.10 Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar


i Eren, E.(1988), Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta Basım Yayım
Dağıtım A. Ş.
ii Ağaoğlu, E. (2002), “Sınıf Yönetimiyle İlgili Genel Olgular” Sınıf Yönetimi
(Ed: Z. Kaya), Ankara: Pegema Yayıncılık.
iii Özalp, İ.(1992), Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir:
iv Taymaz, H.(1995), Okul Yönetimi, Ankara: Saypa Yayınları.
v Ağaoğlu, E. (2002), a.g.e.
vi Açıkalın, A.(1995) Toplumsal Kurumsal ve Teknik Yönleriyle Okul
Yöneticiliği, Ankara: Pegem Yayınları.
vii Erdoğan, İ. (2000) Okul Yönetimi ve Liderliği, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
viii Holmberg, B. (1989), Theory and Practice of Distance Education, London /
New York: Routledge.
ix Keegan, D.(1996), Foundations of Distance Education, New York: Routledge,
p.130.
x Bayrak, C.(2002), “Bir Sistem Olarak Okul”, Öğretmenlik Mesleğine Giriş
(Ed: Ö. Demirel ve Z. Kaya), Ankara: Pegema Yayıncılık.
xi Bursalıoğlu, Z. (1994), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, Ankara:
Pegem Yayınları.
xii Başaran, İ. E.( 1993), Türkiye Eğitim Sistemi,Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

xiii Bayrak, C.(2002), a.g.e.
xiv Odabaşı, F. ve Sayın, G.(1997), “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Uygulamasında Sistem Yaklaşımı” Uzaktan Eğitim Dergisi, Yaz, ss. 34-41.
xv Aydın, M.( 1994), Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
xvi Hodgetts, M. R. (1997), Yönetim Teorileri, Süreç ve Uygulama (Çev: C. Çetin
ve E. C. Mutlu), İstanbul: Der Yayınları.
xvii Odabaşı, F. ve Sayın, G.(1997). a.g.e.
xviii Bayrak, C.(2002), a.g.e.
xix Bayrak, C.(2002), a.g.e.
xx Schramm, W. (1977), “Big Media, Littl Media, London: Sage”, in Keegan, D.
(1996), Foundations of Distance Education, New York: Routledge.
xxi Moore, M. (1995),” American Distance Education: A Short Literature Rewiw” in
(Ed: F. Lockwood), Open and Distance Learning Today, London: Routledge.
xxii Keegan, D.(1996), a.g.e.
xxiii Keegan, D.(1996), a.g.e.
xxiv Hammon, S.(1995), “İngiliz Açık Üniversitesi’nde Tele-Eğitim (Telefonla
Eğitim)” İlkeleri, İşleyişleri ve Örnekleriyle Dünyada Açıköğretim (Ed. ve
Çev: U. Demiray), Eskişehir: Turkuaz Yayınları Çeviri Dizisi No: 95-5.
xxv Varol, A. ve Varol, N. (1999), Almanya’da Uzaktan Eğitim Üniversitesi”,
Uzaktan Eğitim Dergisi, Yaz 1998, Kış 1999, ss. 30-35.
xxvi FernUniversitaet. (1997), Weiterbildung- Information zum Studium 12,Hagen: Studentische Angelegenheiten und Zentrale Studienberatung.

xxvii FernUniversitaet. (1995), Sommersemester 1996 Erlaeuterungen zur
Zulassung für Gast- und Kurszweithörer, Hagen: Studentische
Angelegenheiten und Zentrale Studienberatung.
xxviii Kartal, B. (1998), “Hagen Uzaktan Öğretim Üniversitesi ve Türk Uzaktan
Öğretim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi”, Türkiye İkinci Uzaktan Eğitim
Sempozyumu Bildirileri, Ankara: MEB Film Radyo Televizyonla Eğitim
Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Vakfı, ss.220-232.
xxix Kaya, Z. ve Gür, G.(1999), “ Almanya’da Uzaktan Eğitim: FernUniversitaet
Örneği” Uzaktan Eğitim Dergisi, Yaz 1998, Kış 1999, ss. 36-42.
xxx Keegan, D.(1996), a.g.e.
xxxi Keegan, D.(1996), a.g.e.
xxxii Özer, B. (1994), Evrensel Y apısı ve Çeşitli Uygulamaları ile Uzaktan
Eğitim, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Bölümü.
xxxiii Özer, B. (1994), a.g.e.
xxxiv Verduin, J. R. ve Clark, Jr. T. A. (1994), Uzaktan Eğitim: Etkin
Uygulama Esasları (Çev: İ. Maviş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
xxxv Özer, B. (1994), a.g.e.
xxxvi Kaye, A. and Rumble, G.(Eds)(1981), Distance Teaching for Higher and
Adult Education, London: Croom Helm/The Open University Press.
xxxvii Keegan, D.J.(1986), Foundations of Distance Education: London: Croom
Helm.
xxxviii Holmberg, B. (1989), a.g.e.
xxxix Holmberg, B. (1989), a.g.e.
xl Holmberg, B. (1989), a.g.e.
xli Erdos, R. F. (1967), Teaching by Correspondence, Unesco Sourche Book

(Frenc Version: L’enseignement par Correspondance), London: Longman, p. 26.
in Holmberg, B. (1989), Theory and Practice of Distance Education. London /
New York: Routledge.
xlii Holmberg, B. (1989), a.g.e.