• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
UZAKTAN EĞİTİM (ISBN: 975-6802-82-0)

3.2 Kurumsal Yapı

Kurumsal Yapı

 

Uzaktan eğitim kurumları genelde her biri ayrı birimler olacak şekilde ders geliştirme, eğitim, danışmanlık ve finans yönetimi bakımından yapılanmaktadırlar.

 

Uzaktan eğitim kurumlarında farklı yapısal ilkeler uygulandığında ve yalnızca küçük değişiklikler yapıldığında genele uyarlanacak bir şablon bulmak kolay olmamaktadır.

 

Uzaktan eğitim yönetimine uyarlanabilir değişik yapılar vardır. Bu yapılar farklı şekilde kümelendirilmektedir. Kurumsal yapıların kümelendirilmesi şu varsayımlara dayanır.

�  Bir kümedeki uzaktan eğitim kurumlarını, diğer kümedeki uzaktan eğitim kurumlarından ayırmak için yapısal özellikleri farklı olmalıdır. Yapısal özellikler kümede yer alan öğrencilerin kuruma odaklanmasını sağlamalı ve öğrencilere yardımcı olmalıdır.

�  Öğrencilere  yapılan  yardım  yapay  olmamalıdır.  Her  kümelendirme düzinelerce, tercihen yüzlerce kurumu içermelidir.

�  Öğrencilere karşı da yapay olmamalıdır. Her kümelendirme binlerce, tercihen milyonlarca öğrenciyi kapsamalıdır.

�  Zamana karşı da yapay olmamalıdır. Her kümelendirme en az bir 10 yıl için tanımlanabilir olmalıdır.

�  Kamuda  ve  özel  sektörde  uzaktan  eğitim  uygulayan  tüm  kurumları içermelidir.  İlköğretimden  üniversite  sonrasına  kadar  her  düzeyde olmalıdırix.

�  Uzaktan  kurumların  temel  özelliklerini  taşıyan ve  alt  sistemleri  de içeren   var   olan kurumların   bölümlerinin   ya   da   uzaktan  eğitim kurumlarını da kapsamalıdır. Farklılıkları sınırlandırmamalıdır.

 

Uzaktan eğitim kurumlarının yapısal olarak kümelendirilmesiyle ilgili bu varsayımlar dikkate alındığında uzaktan eğitim bir sistem olarak kabul edilmektedir. Sistem, değişik anlamlar verilerek kullanılan bir sözcük olarak görünmektedir. Dizge sözcüğü sistem yerine yaygın olarak kullanılmaktadır. Günlük yaşamda düzen, yol, yöntem, model, tip gibi sözcüklerin sistem yerine kullanıldığına tanık olunmaktadırx. Birbirine bağımlı ve karşılıklı etkileşimde bulunan birtakım alt parçalardan oluşan, aynı zamanda daha büyük sistemlerin parçası olarak işlevde bulunan bütüne sistem denilmektedirxi. Sistem denilen bütünü oluşturan parçalara alt sistem, her sistemin bağlı olduğu daha büyük sistemlere de üst sistemler denirxii. En küçüğü dışında tüm sistemlerin alt sistemleri, en büyüğü dışında tüm sistemlerin çevrelerinden oluşan üst sistemleri vardırxiii. Uzaktan eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu üst sistemler ile sistemi oluşturan alt sistemler Çizim 4’de verilmiştir.

Bir sistem olarak uzaktan eğitim kurumları, bütün sistemlerde olduğu gibi varlıklarını sürdürmek ve kendilerine yüklenen görevleri başarıyla yerine getirebilmek için çevrelerinden birtakım girdileri alırlar. Önceden belirlenen yöntem ve ilkelere göre bunları işlerler ve çevrelerine çıktılar verirler. Çıktıların işe  yarayıp  yaramadığını  saptamak, varsa  eksikliklerini  belirlemek  amacıyla dönüt almaya gereksinim duyarlarxv.

 

Sistemin kullanımda beş temel öge vardır. Bunlar; girdiler, dönüşüm süreçleri, çıktılar, dönüt ve içerisinde bulunulan çevredirxvi. Bu ögeler ve ögelerin işlevleri Çizim 5’de verilmiştir.


 

 

Sistem olarak uzaktan eğitim kurumunun ögeleri ve öğelerin işlevleri bir şeker fabrikasının sistem olarak çözümlenmesiyle benzerlik gösterir.

 

Örneğin; şeker fabrikası çevresinden şeker pancarı alır. Pancarı en uygun teknolojiyle şekere dönüştürebilecek araç, gereç, makine ya da dönüştürme yöntemleriyle işler ve şekeri çıktı olarak çevresine sunar. Çevrede şekeri talep eden müşterinin kesme şeker yerine küp şekere daha fazla gereksinimi olduğunu ya da şekerin niteliğinde bir eksiklik olduğunu fabrika ilgililerine bildirmesi sistemin dönüt ögesiyle ilgilidir. Fabrika şekerin yanısıra küspe de üretir. Fabrikanın asıl amacı küspe üretmek olmamasına karşın pancarın içeriği gereği sonucu kaçınılmaz olarak küspe üretilir. Fabrikanın yüksek nitelikte ve oranda şeker üretmesi öncelikle pancar girdisinin şeker özelliği taşımasında yatmaktadır. Oranı yüksek pancarı almak yeterli değildir. Bu niteliği ortaya çıkartabilecek uygun insangücü ve donanımın olması gerekirxviii.

 

Uzaktan eğitim kurumu da şeker fabrikası gibi çevresinden bir takım girdiler alır, aldığı bu girdileri eğitimin hedeflerine ve ilkelerine göre eğitim öğretim sürecinden geçirerek topluma çıktılar verir. Eğitilmiş insangücü, bilgi ya da hizmet olarak nitelenen bu çıktıların işlevsel olup olmadığı hakkında çevreden dönütler alır. Dönütlere göre de, sistemin hangi ögesinde değişme yapılacağına karar verilir. Şeker fabrikasında küspe kaçınılmaz olarak elde ediliyorsa ve bu fabrikanın üretim amaçları arasında yer almışsa okullarda da her zaman istenen nitelikleri taşıyan bireyler yetişmeyebilir. Fabrikalardaki gibi bir miktar “defolu mallar” üretilebilir. Bunlara ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen, ülkeyi yoksulluk sürecine iten, ülkeyi ortaçağ karanlığına taşımak isteyen, başkalarına saygısızlık,    hırsızlık,    yolsuzluk    yapan    eğitim    almış    insanlar    örnek gösterilebilirxix.

 

Bir sistem olarak görülen uzaktan eğitim kurumları genelde iki kümeye ayrılmaktadır. Bunlar; bağımsız ve karışık yapılı uzaktan eğitim kurumlarıdır. Uzaktan eğitim kurumlarını kümelendirmede daha çok alt sistemler etkili olmaktadır. Bağımsız yapılı ve karışık yapılı olarak kümelendirme genelde öğrenme araç-gereçleri ve öğrenme arasında sağlanan bağlantı yapılarıyla ilgilidir. 


Yorumlar - Yorum Yaz